Zarząd Stowarzyszenia

Elżbieta Krajewska-Kułak – Prezes Zarządu

mamajpg

Prof. dr hab. med., absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku; prawo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki; kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu, do kwietnia 2018 roku przewodnicząca Rady Fundacji "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami. Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Redaktor naczelna czasopisma naukowego Progress in Health Sciences. Od 2018 roku członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów naukowych, od 2019 - członek Rady Doskonałości Naukowej, ekspert PKA. Ekspertka w ogólnopolskiej kampanii Znane Ekspertki. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Członek Miejskiego Zespołu Koordynującego Realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2020 w Białymstoku. W roku 2018 nominowana w kategorii całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa do VII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" oraz na Osobowość Roku 2018 i 2019 w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna” (za rok 2017 i 2018) do Plebiscytu organizowanego przez Kurier Poranny i Gazetę Wyborczą.

Nagrodzona tytułem „Człowiek wiedzy i doświadczenia” nadanym przez Kapitułę Koalicji Prezesi-Wolontariusze (2018) oraz Tytułem „Społecznika Roku 2018” Tygodnika „Newsweek Polska” (2019).

Członek komitetów redakcyjnych i naukowych 12 czasopism naukowych, recenzent 61 czasopism naukowych, członek 7 towarzystw naukowych, promotor 41  zakończonych rozpraw doktorskich.  Autorka i współautorka ponad 549 artykułów naukowych, 17 podręczników, 68 monografii, 47 rozdziałów w podręcznikach i 472 rozdziałów w monografiach, 482 komunikatów zjazdowych (stan na 25.11.2019).

Autorka dwóch podręczników nagrodzonych Nagrodą Zespołową Dydaktyczną Ministra Zdrowia; w roku 2009 – Krajewska-Kułak E.,Szczepański M.: Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Wydawnictwo Czelej, 2008, 1-564, ​ISBN 978-83-60608-82-1​ oraz w roku 2015 – Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, PZWL, 2014, 1-569, ​ISBN 978-83-200-4615-1​. Otrzymała wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej- 2011 - zespołu Mickiewicz I., Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Rosłan K., za dwie prace oryginalne   (Opinie zawodowo czynnych pielęgniarek na temat opieki paliatywnej oraz Stopień zadowolenia z wykonywanej pracy oraz jakość życia zawodowego personelu pracującego w hospicjum) i 2012 - zespołu Rozwadowska E., Krajewska-Kulak E., Guzowski A., Wiśniewska A., Cybulski M. za najlepszą pracę oryginalną (Samoocena poziomu rozumienia empatycznego innych ludzi przez wolontariuszy medycznych) wydrukowane w czasopiśmie Medycyna Paliatywna,  a w roku 2019 - Brązowe Pióro Reumatologii za najlepsza pracę oryginalną:  Anna Piekutin, Matylda Sierakowska, Halina Doroszkiewicz i Elżbieta Krajewska-Kułak za pracę: Evaluation of coping with chronic rheumatic disease, in the context of socio-demographic factors and disease duration, based on the example of patients with ankylosing spondylitispromotor 41 rozpraw doktorskich zakończonych, 110 prac magisterskich, 19 prac licencjackich (stan listopad 2019). Zainteresowania naukowe obejmują  mikologię lekarską, laboratoryjną i środowiskową, problemy stygmatyzacji, opieki paliatywnej i wielokulturowości w medycynie, tanatoedukację oraz interdyscyplinarne badania naukowe związane z promocją zdrowia i samoopieką w zdrowiu i chorobie, jakością życia pacjentów w różnych stanach chorobowych, narażeniami zawodowymi pracowników ochrony zdrowia, zachowaniami ryzykownymi.
Jolanta Ewa Lewko – Wiceprezes Zarządu

jolajpg

Dr hab. n. o zdr., mgr pielęgniarstwa, adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada specjalizacje z medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminów Specjalizacyjnych w pielęgniarstwie chirurgicznym. Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Primary Care Diabetes Society. Była stypendystką m.in.  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Clifford and Mary Corbridge Trust Robinson College, Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Rady Naukowej Czasopism Problemy Pielęgniarstwa i Journal of Nursing Care. Managing Editor w czasopiśmie Progress in Health Sciences. Zainteresowania naukowe to jakość życia i problemy zdrowotne pacjentów z cukrzycą oraz osób starszych, edukacja zdrowotna, postawy studentów pielęgniarstwa.


Cecylia Regina Łukaszuk – Członek Zarządu

cecylkajpg

 

Dr hab. n. o zdr., adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Poddziałem Analityki Medycznej AMB oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi”. Autor i współautor rozdziałów książek oraz ponad 200 artykułów krajowych i zagranicznych. Członek 3 towarzystw naukowych. Zainteresowania naukowe obejmują  mikologię lekarską, laboratoryjną i środowiskową. Zainteresowania prywatne – muzyka i śpiew, podróże, książki. Pełnomocnik Prezesa ds. RODO.


Anna Backiel-Cybulska – Skarbnik

aniajpg

Magister, samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwentka kierunków "Finanse i bankowość" (I stopnia) oraz "Administracja publiczna" (II stopnia). Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie wykonywanego zawodu. Opiekun administracyjny Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS) i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej, działających na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.


Mateusz Cybulski – Sekretarz Zarządu

mateuszcybulskijpg

Dr hab. n. o zdr. , adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Autor publikacji naukowych z zakresu geriatrii i gerontologii w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Jego zainteresowania naukowe dotyczą opieki nad osobami starszymi oraz problemów osób w podeszłym wieku w sferze biopsychospołecznej. Koordynator Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS) i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej, działających na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Kierownik studiów podyplomowych „Interdyscyplinarna Opieka Psychogeriatryczna” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prowadził wykłady dla seniorów w ramach UZS oraz innych UTW w województwie podlaskim. Pierwszy redaktor naukowy podręczników „Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego” i "Psychogeriatria", wydanych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL oraz monografii naukowych "Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa" i "Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku".